Konsept Media Sitesi’nin ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu web sitesinin sahibi Nart Yazılım Ltd. ‘ye ait olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf ve yetkisi Nart Yazılım Ltd.’e [“Nart”] aittir.

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTKASI

1) İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Konsept Media’ya ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Konsept Media, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

2) İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.
3) Konsept Media  web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak site üzerinden ulaşılan eğitim ve  bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve www.konseptmedia.com web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4) Konsept Media işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
5) Konsept Media kullanım koşullarının ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6) Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Konsept Media link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Konsept Media dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Nart Yazılım’dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Konsept Media bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Konsept Media bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Nart Yazılım’ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
7) www.konseptmedia.com web sitesinin sahibi Nart Yazılım’dır. Bu sayfada bulunan bilgiler, eğitimler, dokümanlar, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu ve her türlü know-how Konsept Media ya da Nart’ın lisans aldığı/alacağı kuruluşların mülkiyetindedir. Nart Yazılım’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin, eğitimlerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, yazılım kodların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için ve Nart Yazılım’ın yazılı izni mümkündür.

8) Kullanıcı ve üyeler, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan web sitesi yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Konsept Media ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı ve üyeler, Konsept Media hizmetlerini, Konsept Media bilgilerini ve  Nart Yazılın ‘ın  telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Konsept Media hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.

9) Konsept Media, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, kullanım koşullarının ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Konsept Media, kullanım koşullarının ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Nart Yazılım’ın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.
10) Web sitesini kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve üyelerin, web sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Kullanıcı ve üyeler, Konsept Media ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve üyelerin web sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Nart Yazılım / Konsept Media doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

11) Konsept Media, web sitesi üzerinden kullanıcılar ve üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Nart Yazılım aynı zamanda; kullanıcı ve üyelerin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, web sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcı ve üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Nart Yazılım için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Konsept Media ‘nın işi ve www.konseptmedia.com’un amaçları ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcı ve üyelere önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.
12) İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Nart Yazılım / Konsept Media tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Konsept Media; Konsept Media hizmetleri, Konsept Media bilgileri, Nart Yazılım / Konsept Media telif haklarına tâbi çalışmaları, Nart Yazılım ticari markaları, Nart Yazılım ticari görünümü veya bu web sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.